Dags för fredagspepp för de som misströstar över jordens smutsiga elförsörjning! Man möts ofta av kommentarer som ”Det är ingen idé att vi minskar våra utsläpp, eftersom Kina och USA bygger kolkraftverk på löpande band.” Hur ser det egentligen ut globalt om vi tittar på fakta istället för läser klicksökande tidningsrubriker? De älskar ju att säga att elbilar tillverkas med kolkraft (och vägrar ta med det faktum att det troligtvis inte kommer att förbli så).

Vi vet ju att i Sverige är 98% av elproduktionen fossilfri, men hur är trenden i resten av världen? Om vi börjar i väst, närmare bestämt Storbritannien, står det klart att från att Storbritannien genererades 288 TWh från fossila bränslen och 26 TWh från förnyelsebara så sent som 2010.(1) Fossila källor utgjorde alltså 10 ggr mer av elproduktionen än vad förnyelsebara gjorde 2010. I nedanstående graf (Figur 1) ser ni vad som hänt sedan dess uppdelat i kvartal. Fossila bränslen (olja, kol, gas) är den blå grafen och förnyelsebara den orange (vind, vatten, sol och biomassa).

Figur 1. Produktion av el i Storbritannien 2009-2019. Blå = fossil, Röd = Förnyelsebar. Källa: BEIS Energy Trends via carbonbrief.org.

Tredje kvartalet 2019 passerar produktionen från förnyelsebara energikällor den fossila produktionen i Storbritannien! Dessutom, bidrar, den något renare och mindre CO2-producerande, naturgasen till majoriteten av den krympande summan, eftersom kolanläggningar av ekonomiska skäl stängs före en planerad utfasning 2025. Dessa åldrande kraftverk byggdes mestadels på 1960- och 70-talet och blir alltmer oekonomiska att driva på grund av marknadskrafter och utsläppsregler. Under det tredje kvartalet 2019 utgjorde fossila bränslen 39% av elproduktionen i Storbritannien, varav gas utgjorde 38% och bara 1% kom från kol och olja. (Figur 2)

Figur 2. Fördelningen av ursprunget till elproduktionen i Storbritannien 1980-2018. Källa: BEIS Energy Trends via Financial Times.

Om vi tittar ännu längre västerut ser vi att världens smutsigaste fossila bränsle, kol, håller på att gå ner även i USA. Företaget som styrs av president Trumps favoritkolchef (Robert E. Murray – t.v.), Murray Energy, är i ekonomiskt trångmål eftersom det får svårare och svårare att konkurrera med förnyelsebara energikällor och naturgas (trots presidentens ihåliga löfte att återuppliva ”clean coal”-branschen….).

Murray Energy, landets största privatägda kolgruveföretag, missade flera betalningar till långivare i oktober, rapporterade Bloomberg News. Dess fordringsägare gav företaget fram till 14 oktober för att ta fram en plan för att täcka sina betalningar. Det misslyckades de med och gick i konkurs strax därefter.

Murray Energy Corp. är sedan tidigare kända för att med Trumps stöd försöka förmå amerikanska staten att köpa kolenergi till överpris eftersom de hade så svårt att konkurrera med andra energikällor. Energisekreterare Rick Perry beordrade Federal Energy Regulatory Commission att snabbehandla förslaget, men tillsynsmyndigheterna avvisade planen till amerikanska skattebetalares lättnad. Samtidigt har antalet stängningar av numera olönsamma kolanläggningar under president Trumps mandatperiod fördubblats. Totalt 289 har stängt sedan 2010, motsvarande 40% av USAs totala kolkraftsproduktion.(2)

Slutsatsen är att kolet, och fossila bränslen överlag (även om gas fortfarande är viktigt), är på tillbakagång i väst. Jag ser inte hur fossila bränslen skulle kunna öka sin konkurrenskraft när priset på förnyelsebart stadigt sjunker och miljökraven hela tiden skärps. Snart kommer även naturgas att få svårt att konkurrera. Det börjar dessutom finnas en ganska stark opinion för att satsa på förnyelsebart. I nästa del kommer jag att titta på situationen och framtidsutsikterna i Asien.

  1. https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-renewables-generate-more-electricity-than-fossil-fuels-for-first-time
  2. https://phys.org/news/2019-05-coal-power-trump.html