Reviderad 2020-07-15 p.g.a. felaktigheter angående antagande av promemoria DS 2017:44. Denna är fortfarande inte antagen vilket påverkar mikroproducenters rättigheter. Texten är ändrad för att reflektera detta korrekt.

När man funderar på att installera solceller stöter man förr eller senare på begreppet mikroproducent. Efter att ha pratat med olika aktörer blir man oftast ännu mer förbryllad eftersom man får olika svar hela tiden. Det beror på att det finns flera olika definitioner och flera av dem är korrekta fast i olika sammanhang. Det hela blir ännu mer komplicerat eftersom ett förslag till ändring av den nuvarande ellagen, DS 2017:44, som föreslogs träda i kraft 1 januari 2019, fortfarande inte trätt i kraft. Det kan dock verka som att ändringarna trätt i kraft vid första anblick när man söker information, men så är alltså inte fallet.

Definitionen i den föreslagna ändringen av ellagen, Elmarknadslagen (DS 2017:44), är inte samma som i gällande inkomstskattelag (1999:1229) och skiljer sig också från den definition som fortfarande finns i ellagen (1997:857). Promemorian, med förbättrade villkor för mikroproducenten, har fortfarande inte antagits, trots snart tre år sedan promemorians skapande. Så vad gäller och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Svaret är att det beror på i vilket sammanhang.

Den revidering av ellagen (Elmarknadslag DS 2017:44) som föreslogs träda i kraft 1 januari 2019 och skulle innebär flera stora förbättringar för småskaliga producenter (mikroproducenter) av solel, har trillat mellan stolarna och har fortfarande inte klubbats igenom. Reglerna i hela inlägget gäller för all förnyelsebar el från sol, vind och vatten, men jag kommer att använda begreppet solel för att det är det intressanta för 99.99% av de som läser. Kravet att en mikroproducent ska vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften för inmatning förväntas slopas i och med den nya lagen (DS 2017:44, 6 kap 22§), men det är alltså fortfarande upp till elnätsbolaget att bestämma om du har rätt att överproducera. I remissvaret till promemorian angavs bl.a. följande skäl för att ändra lagen:

Kravet att mikroproducenten ska vara nettoanvändare kan avhålla nya producenter från att investera i mikroproduktionsanläggningar, eftersom även mindre avgifter har betydelse för om en sådan investering ska ske eller inte. Kravet kan även medföra att befintliga mikroproducenter minskar sin produktion för att inte vara tvungna att betala nätavgiften för inmatning

Remissvar Elmarknadslag Ds 2017:44

Enligt förslaget till ny ellag (promemorian) räknas du som mikroproducent om du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, oavsett om du är nettoproducent. Det föreslås även att en mottagningsplikt för elleverantörer ska införas. Enligt promemorian föreslås att en elleverantör som levererar el till en elanvändare som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska vara skyldig att ta emot den el som matas in från elanvändarens produktionsanläggning (DS 2017:448, kap. 5 a §).


Bild: Wikipedia

Inkomstskattelagen är intressant när man tittar på 60-öringen i skatteåterbäring, eventuell energiskatt, eventuell kapitalvinstbeskattning på intäkterna och eventuell momsplikt. Här nedanför går jag enbart igenom vad som gäller om fastigheten solcellerna är monterade på är en privatbostad. För näringsfastigheter hänvisar jag till skatteverkets hemsida då majoriteten av läsare äger just en privatbostad.

  • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 255 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el enligt LSE 11 kap. 10 § (1994:1776). Riksdagen beslöt i december 2015 att göra ändringar i lagen om skatt på energi (LSE) och införde då denna 255 kW-gräns.
  • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms (du behöver inte ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete).
  • Skatteåterbäring (60-öringen): Skatteåterbäringen på 60 öre är tänkt som en kompensation för energiskatt och moms på energiskatt som du får betala för köpt el. Det är alltså egentligen ingen subvention utan ett sätt att göra det skatteneutralt att köpa och sälja el i förhållande till att använda det enbart till egenförbrukning. Det öppnar därmed upp möjligheten att använda samhällets säsongsöverföring av el gratis (framförallt i form av vattenmagasin till vattenkraft). Det är med andra ord ett sätt att skapa ”artificiell nätparitet”. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere för att man ska kvalificera sig (skiljer sig alltså från elmarknadslagens 63A). Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår. Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket solcellerna producerar för din egen förbrukning. Elnätsbolaget sköter inrapporteringen till Skatteverket.
  • Kapitalvinstbeskattning: Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år som försäljningen dras av från. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning, men beloppet är delägarnas sammanlagda intäkter. Viktigt här är att om man hyr ut sin privatbostad i lite större utsträckning och därmed överskrider 40000 kr i intäkter måste man skatta på såld solel. Detta avdrag gäller dock per ”bostad” och inte per fastighet i lantmäteriets bemärkelse. Med andra ord, sitter solcellerna på en annan bostadsbyggnad än den som hyrs ut dras intäkten från solelförsäljningen från en annan 40000-kronorsschablon än den som uthyrningen dras från. Sitter den på en komplementsbyggnad och bara en bostad finns på fastigheten så bör det dras från en gemensam schablon för fastigheten. Det verkar dock saknas prejudikat så det är lite av en gråzon i vissa fall.

För att summera: Mitt råd är att överdimensionera din anläggning för att skapa utrymme för t.ex. framtida elbilar även om elnätsbolaget ännu inte är skyldiga att ta emot din el utan extra abonnemangskostnad. Du kan nämligen alltid strypa effekten på växelriktaren för att undvika extraavgifter tills dess att din konsumtion ökat eller den nya lagen trätt i kraft. Du måste dock (självklart) betala för en huvudsäkring och ett abonnemang som kan hantera den effekt du producerar eller förbrukar. Sätt också gärna tryck på politiker att klubba igenom det nya lagförslaget för att öka takten på omställningen i Sverige!